RENTAL CONDITIONS

What mileage is included?
400 km per day, averaged over the whole trip. For example: a five-day rental: 2000 km. If this limit is exceeded, additional costs will apply with NOK 4,- pr km.

What equipment is available?
Every motorbike has GPS, 12v power outlet, centerstand, heated grips, small tank bag, 35 litres top box, one 30 litres box on right side and one 40 litres box on left side. All boxes lockable with starter key.

How old are the motorbikes?
All the bikes are of a newer date with a low mileage. This to ensure reliability, comfort, and satisfied customers!
In rare cases, for example if a rental bike has been damaged, we will offer a substitute bike. We cannot guarantee that the substitute will be a current year model,

When must payment be made?
The payment is made as a part of the booking process. Also, at the day of departure when picking up the vehicle, a deposit will be blocked/reserved on the renters credit card. This is for covering insurance deductible in case of accident/damage, parking tickets, etc.

What happens if i cancel?
Depending on the date of the cancellation, a certain percentage of the rental cost will be refunded. Cancellation 10 days or less before the rental date/pickup time no rental cost will be refunded to customer.

What about insurance?
* The rental fee includes property and liability coverage. The renter will be charged own risk per accident.
* If the vehicle is stolen or carjacked, the insurance covers only the vehicle and items bolted on to it. The owner of the vehicle is not economically responsible for claims that exceed the coverage of the liability insurance.
* For this reason we both recommend and expect that the renter has his/her own travel insurance.
* You must be at least 24 years old in order to drive one of our motorbikes.

What happens if the motorbike breaks down?
In case we cannot find a replacement vehicle: We won't refund for lost vacation time, or for lost earnings or other expenses if there is a breakdown of the vehicle. We will refund the deposit and the rental fee. However, we will do our best to find another motorhome. Our vehicles are new and have short mileage, the chance of a breakdown is very slim.

If there is a smaller problem with the vehicle we will refund for the time the vehicle is under repairs, but repairs under 12 hours in duration is not refunded.

NB: If there is an accident or damage, a damage report must be filled in.

The vacation is nearing its end, and the motorbike must be returned. How does this work?
At the time of booking, you will have been informed about a pickup- and delivery point, and date/time.

Money will not be refunded if the motorbike is returned earlier than stated in the contract.

Gas tank must be filled up.

What happens if i return the motorbike late?
If there is a delay and you won't be able to return the motorbike at the time agreed, let us know as soon as possible in order for us to provide an alternate solution to the next customer. Also, additional fees will apply in the event of delayed return, NOK 400,- for the first hour, NOK 600,- for the second hour, NOK 1000,- for the third hour and each of the following hours. We advise the renters to contact us as early as possible in case of delay. In special cases, we can reduce the delay costs.

 

 

LEIEVILKÅR

Hvilken kjørelengde er inkludert?
400 km per dag, gjennomsnittlig over leieperioden. For eksempel: en fem-dagers leie: 2000 km. Hvis denne grensen overskrides, vil tilleggskostnader påløpe med NOK 4, - pr km.
Hvilket utstyr er tilgjengelig?
Hver motorsykkel har GPS, 12V strømuttak, senterstøtte, oppvarmet håndtak, liten tankbag, 35 liters toppboks, en 30 liters boks på høyre side og en 40 liters boks på venstre side. Alle bokser låses med startnøkkelen.
Hvor gamle er motorsyklene?
Alle sykler er av nyere dato med lav kjørelengde. Dette for å sikre pålitelighet, komfort og fornøyde kunder!
I enkelte tilfeller, for eksempel hvis en motorsykkel har blitt skadet, vil vi tilby en erstatningssykkel. Vi kan ikke garantere at erstatningen blir samme type sykkel.
Når må betalingen gjøres?
Betalingen skjer som en del av bestillingsprosessen. Også på avreisedagen når du henter kjøretøyet, vil et depositum bli reservert på leietakers kredittkort. Dette gjelder for dekning av egenandel i tilfelle ulykke / skade, parkeringsbilletter, etc.
Hva skjer hvis jeg avbestiller?
Avhengig av dato for kansellering, vil en viss prosentandel av leieprisen bli refundert. Avbestilling 10 dager eller mindre før leie dato refunderes ikke.
Hva med forsikring?
* Leien inkluderer kasko og ansvars dekning. Leietakeren vil bli belastet egenandel per ulykke.
* Hvis kjøretøyet blir stjålet, dekker forsikringen bare kjøretøyet og gjenstander som er fastmontert. Eieren av kjøretøyet er ikke økonomisk ansvarlig for krav som overstiger dekning av ansvarsforsikringen.
* Vi anbefaler derfor og forventer at leietakeren har egen reiseforsikring.
* Du må være minst 24 år for å kunne kjøre en av våre motorsykler.
Hva skjer hvis motorsykkel bryter sammen?
Hvis vi ikke finner en erstatningssykkel: Vi vil ikke refundere for tapt ferietid, eller for tapt inntjening eller andre utgifter dersom det oppstår en sammenbrudd av kjøretøyet. Vi refunderer depositum og leieavgift. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å finne en annen motorsykkel. Våre kjøretøy er nye og har kort kjørelengde, sjansen for en sammenbrudd er veldig liten.
Hvis det er et mindre problem med kjøretøyet, refunderer vi for tiden kjøretøyet er under reparasjon, men reparasjoner under 12 timers varighet blir ikke refundert.

NB: Hvis det er ulykke eller skade, må en skademelding fylles ut.
Ferien nærmer seg slutten, og motorsykkelen må returneres. Hvordan fungerer dette?
Ved bestilling vil du ha blitt informert om et pickup- og leveringssted, og dato / klokkeslett.

Penger vil ikke bli refundert dersom motorsykkelen returneres tidligere enn angitt i kontrakten.

Bensintanken må fylles opp.

Hva skjer hvis jeg returnerer motorsykkelen sent?
Hvis det er en forsinkelse, og du ikke kan returnere motorsykkelen på det tidspunktet som er avtalt, gi oss beskjed så snart som mulig for at vi skal kunne tilby en alternativ løsning til neste kunde. Videre gjelder tilleggsavgift ved forsinket retur, NOK 400, - for den første timen, NOK 600, - for den andre timen, NOK 1000, - for den tredje timen og hver av de følgende timene.

Vi anbefaler leietakere å kontakte oss så tidlig som mulig i tilfelle forsinkelse. I spesielle tilfeller kan vi redusere forsinkelseskostnadene.